Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
13.08.2021
Покажи всички

РЕСАПАК ООД е бенефициент по договор № BG16RFOP002-6.002-0452-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност на РЕСАПАК ООД“

РЕСАПАК ООД е бенефициент по договор    № BG16RFOP002-6.002-0452-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност на РЕСАПАК ООД“,  финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 210 338.90 лева, от които 105 169.45 лева европейско финансиране и  105 169.45 лева собствено финансиране.

Дата на стартиране: 21.09.2022
Дата на приключване: 21.07.2023

Кратко описание на проектното предложение

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Цел на проектното предложение

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

 

Проектното предложение е относно подобряване на енергийната ефективност в предприятието чрез инвестиции  и реализация на Енергийно ефективни изолационни системи в сгради  и други ДМА които са:

  1. Многокомпонентни топлоизолационни системи за външни стени към външен въздух-Топлоизолационна плоча от EPS
  2. Многокомпонентни топлоизолационни системи за покриви – полагане на топлоизолационна плоча от XPS
  3. Прозрачни ограждащи конструкции прозорци и врати с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC)
  4. Прозрачни ограждащи конструкции прозорци и врати – Секционни индустриални врати
  5. Компресор за сгъстен въздух с инверторно управление с изсушител – 1бр.
  6. Термопомпи за отопление и охлаждане -въздух въздух – 13 бр.

 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.