Уведомление за инвестиционно намерение
20.07.2020
Покажи всички

Подобряване на производствения капацитет в РЕСАПАК ООД

РЕСАПАК ООД е бенефициент по договор  № BG16RFOP002-2.040-0279-C01 „Подобряване на производствения капацитет в РЕСАПАК ООД“,, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040 “ Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 908 484.00 лева, от които 540 547.97 лева европейско финансиране и 95 390.83 лева национално финансиране.

Проекта цели „Подобряване на производствения капацитет на РЕСАПАК ООД“, посредством усвояване на нови технологии със закупуването на :

– Линия за производство на опаковки /кутии и кашони/ от вълнообразен картон- велпапе и

– Линия за производство на опаковки- кашони голям формат от вълнообразен картон

Други цели са:

  1. Нарастване на производителността;
  2. Изменение на средните генерирани приходи от износ.
  3. Нарастване на нетните приходи от продажби;
  4. Подобряване на качеството на произвежданите продукти и

5.Намаляване себестойността на произвежданите продукти и подобряване конкурентноста на фирмата на вътрешния и международния пазар.

Основният резултат от реализацията на проекта е повишаване капацитета на предприятието чрез увеличаване на производството и подобряване на качеството на основните продукти- опаковки от вълнообразен картон/велпапе/.

Други немаловажни резултати вследствие на доставката и въвеждането в експлоатация на новите напълно автоматизирани и високопроизводителни линии за производство на опаковки /кутии и кашони/ от вълнообразен картон- велпапе ще бъдат:

-нарастване на нетните приходи от продажби;

-нарастване на производителността на предприятието вследствие на изпълнението на проекта;

-нарастване на генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта;

-намаляване на себестойноста на произвежданите продукти/кашони/, вследствие на увеличаване на рандемана, намаляване специфичните разходи на еденица продукт за суровини, материали, енергии и средства за персонал.

Всичко това ще доведе до подобряване конкурентноста на фирма РЕСАПАК ООД на вътрешния и международния пазар.

Изтеглете съобщението .pdf  формат